Klauzula informacyjna TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o.
Formularz kontaktowy

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TAURON Dystrybucja Pomiary Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, ul. Kryształowa 1/3, 33-100 Tarnów. 
 2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pisząc na:
  1. adres email: td.iod@tauron-dystrybucja.pl
  2. adres korespondencyjny: IOD TAURON Dystrybucja Pomiary Sp z o.o., TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., 40-389 Katowice, ul. Lwowska 23.
 3. Będziemy przetwarzać następujące podane przez Państwa dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
 4. Przetwarzania Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „Rozporządzenie”), tj. na podstawie Państwa zgody.
 5. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w celu wskazanym w treści udzielonej przez Państwa zgody.
 6. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w zgodzie, tj.:
  1. do czasu wycofania zgody;
  2. w razie braku wycofania zgody – przez czas niezbędny na udzielenie przez nas odpowiedzi na pytanie zadane przez Państwa za pomocą formularza kontaktowego.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie zgody (pkt 5 ppkt 2 niniejszej klauzuli), w dowolnym momencie (bez wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed cofnięciem zgody). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w następujący sposób:
  2. Prawo dostępu do danych osobowych. Mają Państwo prawo do uzyskania od nas potwierdzenia, że są przetwarzane Państwa dane. Mają również Państwo prawo do uzyskania dostępu do tych danych osobowych, kopii danych osobowych, a także informacji o celach przetwarzania Państwa danych osobowych, informacji o kategoriach Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas, informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym ujawniliśmy Państwa dane osobowe lub którym mamy zamiar ujawnić te dane, o planowanym okresie przechowywania, o Państwa prawach związanych z przetwarzaniem danych, prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle danych oraz o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (jeśli występuje).
  3. Prawo do sprostowania danych. Mają Państwo prawo zażądać, abyśmy niezwłocznie sprostowali Państwa dane osobowe, które są nieprawidłowe. Mają również Państwo prawo zażądać, abyśmy uzupełnili niekompletne dane osobowe.
  4. Prawo do usunięcia danych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądać, żebyśmy niezwłocznie usunęli Państwa dane osobowe, jeśli:
   • Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane;
   • Cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa do dalszego przetwarzania przez nas tych danych osobowych;
   • Przetwarzaliśmy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem;
   • Musimy usunąć Państwa dane osobowe, aby wywiązać się z prawnie nałożonego na nas obowiązku.
   Możemy Państwu odmówić realizacji prawa do bycia zapomnianym, w sytuacji, gdy korzystanie z danych jest niezbędne:
   • dla korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
   • dla wywiązania się z prawnego obowiązku lub realizacji zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej;
   • z uwagi na interes publiczny (w dziedzinie zdrowia publicznego);
   • dla celów archiwalnych (w interesie publicznym), badań naukowych, historycznych, statystycznych;
   • do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mają Państwo prawo żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych, jeżeli:
   • kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, które przetwarzamy;
   • przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo abyśmy je usunęli, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;
   • nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń.
   Jeśli skorzystają Państwo z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, możemy je przetwarzać w wyjątkowych sytuacjach, tj.:
   • za Państwa zgodą;
   • w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • w celu ochrony praw innej osoby; lub
   • z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
  6. Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo, aby otrzymać od nas dane lub upoważnić nas do przesłania Państwa danych innemu administratorowi – w ustrukturyzowanym powszechnie używanym formacie, jeżeli przesłanie jest technicznie możliwe. Przeniesiemy wyłącznie dane, które jednocześnie:
   • przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, tj. nie są to dane w formie papierowej;
   • przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.
 8. Jeśli będą Państwo chcieli skorzystać z któregokolwiek prawa, które opisaliśmy powyżej, mogą się Państwo z nami skontaktować na wybrany z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o., ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice
  2. mailowo na adres daneosobowe.wnioski@tauron-dystrybucja.pl
  3. telefonicznie pod numerem telefonu +48 32 606 0 616
 9. Jeśli zdecydują się Państwo skorzystać z powyższych praw, udzielimy Państwu odpowiedzi co do rozpatrzenia wniosku, bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania żądania.
 10. Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  1. Podmioty z Grupy TAURON: TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.;
  2. Podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT;
  w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Państwa danych osobowych.

  Słownik:
  Grupa TAURON – należy rozumieć spółki zależne lub spółki powiązane z TAURON POLSKA ENERGIA S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Ks. P. Ściegiennego 3, 40-114 Katowice.;
  Rozporządzenie - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Tekst Rozporządzenia mogą Państwa znaleźć na stronie: pomiary.tauron-dystrybucja.pl/rodo.